Regulamin

 

§1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem serwisów w domenie „swinoujscie.com” i serwera internetowego działającego pod tą domeną jest firma PPHU SKAPEAT z siedzibą w Świnoujściu, ul. Szkolna 3, NIP: 855-000-28-99, zwaną w dalszej części regulaminu SKAPEAT, która posiada wyłączne prawo do obsługi wszystkich serwisów na których obowiązuje niniejszy regulamin.
Z usług oferowanych przez serwis www.”swinoujscie.com” korzystać może każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa.
a) We wszystkich serwisach prowadzonych przez SKAPEAT, które umożliwiają użytkownikom dodawanie własnych treści, SKAPEAT zastrzega sobie prawo do nie zamieszczania treści niezgodnych z niniejszym regulaminem i jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników w naszych serwisach. Za wszystkie treści i materiały umieszczone na serwisach prowadzonych przez SKAPEAT, odpowiadają użytkownicy którzy je umieścili.
b) Zarówno Operator jak i Klient (użytkownik) zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa polskiego.
2. Poniższy regulamin określa zasady dodawania ogłoszeń i reklam na stronie www.swinoujscie.com przez klientów w zamian za wnoszone przez nich opłaty.
3. Dokonanie opłaty abonamentowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.
4. SKAPEAT zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje wszystkich Swoich Klientów za pomocą poczty elektronicznej, jak również na stronie informacyjnej dostępnej dla wszystkich użytkowników serwisu SKAPEAT

§2 AKTYWACJA I OPŁATY

1. Wszystkie usługi zakładane są po rejestracji i uiszczeniu stosownej kwoty, wynikającej z cennika zamieszczonego na stronie
www.”swinoujscie.com”. Jeżeli Klient zarejestruje się poprzez wypełnienie stosownego formularza, to usługa zostanie aktywowane przez SKAPEAT w przeciągu 48h od momentu zarejestrowania serwisie. Usługa będzie aktywna przez 7 dni w formie testowej, w tym czasie Klient powinien wpłacić opłatę zgodną z cennikiem zamieszczonym na stronie „Swinoujscie.com”. Wpłynięcie odpowiedniej należności na konto SKAPEAT spowoduje zmianę status konta, usługi z testowego na komercyjne i od tego momentu Klient będzie mógł korzystać ze wszystkich przywilejów i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu. W przypadku nie wpłacenia przez Klienta stosownej opłaty usługa zostanie automatycznie wyłączona.
2. Okres testowy działania danej usługi nie nakłada na serwisie „Swinoujscie.com” żadnej odpowiedzialności za jej niewłaściwe działanie, jak również Klient który korzysta z takiej usługi nie może korzystać z pełnych przywilejów wynikających z niniejszego regulaminu, które to przywileje przysługują Klientowi korzystającemu z usług komercyjnych (opłaconych).
Na co najmniej 7 dni przed końcem obecnego okresu rozliczeniowego zostanie wysłany każdemu Klientowi wiadomość przypominająca o możliwości wydłużenia abonamentu, według cen zamieszczonych na stronie w momencie dokonywania opłaty. Jeżeli do ostatniego dnia trwania abonamentu nie wpłynie dowód kolejnej wpłaty, to usługa zostanie zablokowana. Jeżeli w przeciągu kolejnych 5 dni nie wpłynie opłata powiększona o równowartość miesięcznego abonamentu dotychczas użytkowanego konta, usługi to takie konto zostanie definitywnie skasowane.
3. Opłata abonamentowa jest wyłącznie opłatą za posiadanie i użytkowanie konta, usługi w serwisie „Swinoujscie.com”.
4. SKAPEAT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnien w płatności leżących po stronie osób trzecich np. banków, poczty itp.
§3 PRYWATNOŚĆ

1. SKAPEAT zapewnia prywatność poczty elektronicznej Swoim Klientom – nie kontroluje informacji przesyłanych przez serwery pocztowe SKAPEAT.
2. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo udostępnienia poczty elektronicznej organom państwowym do tego uprawnionym.
3. SKAPEAT nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem organów państwowych posiadających odpowiednie uprawnienia.
4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez SKAPEAT w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Klienta.
§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKAPEAT

1. Serwis „Swinoujscie.com” jest dostępny dla Klientów przez całą dobę. Zastrzegamy sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami (klęski żywiołowe, awarie z winy operatorów międzynarodowych itp.).
2. W przypadku konieczność odłączenia części usług zobowiązujemy się do poinformowania o tym Swoich Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
3. Za brak dostępu do serwisów z winy SKAPEAT trwających powyżej 24h SKAPEAT zobowiązuje się do wydłużenia okresu abonamentowego o dzień za każde rozpoczęte 24h przerwy ponad 1-dniowy okres przerwy.
4. SKAPEAT nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Klientów SKAPEAT powstałe w wyniku:
– przerwania połączenia niezawinione przez SKAPEAT,
– kataklizmów,
– działanie czynników i osób trzecich,
– nieprawidłowego użytkowania kont,
– nieotrzymania poczty elektronicznej.
5. SKAPEAT nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały znajdujące się na koncie Klienta.
§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

1. Klienci, bez względu na narodowość, są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet.
2. SKAPEAT zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta, usługi bez zwrotu wpłaconych należności, jeżeli:
– będą na nim przetrzymywane treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym a także treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym,
– Klient działa na szkodę innych Użytkowników serwisu lub użytkowników sieci Internet,
– Klient dopuści się jakiejkolwiek formy spamu,
– nie została wniesiona opłata za usługę, został złamany dowolny punkt niniejszego regulaminu.
3. Klient SKAPEAT nie może przenieść osobom trzecim swoich praw do konta, usługi, poczty elektronicznej, przestrzeni dyskowej lub innych usług bez wiedzy i zgody SKAPEAT.

§6 OGRANICZENIA

1. Na swoich serwerach SKAPEAT zabrania przechowywania informacji zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie.
2. W szczególnych przypadkach, w których działanie programów Klienta spowoduje nadmierne obciążenie serwera co spowoduje pogorszenie usług świadczonych innym Klientom, SKAPEAT zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń przepustowości na konto Klienta. O ograniczeniu Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną, gdzie otrzyma opis ograniczeń wraz z uzasadnieniem poczynionych kroków.

§7 ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Rezygnacja z usług świadczonych przez SKAPEAT na wniosek Klienta nie zobowiązuje SKAPEAT do zwrotu opłaty za świadczoną usługę.
2. Wypowiedzenie umowy na wniosek SKAPEAT zobowiązuje SKAPEAT do zwrotu Klientowi niewykorzystanej części opłaty abonamentowej za świadczoną usługę.
3. Umowa między Klientem a SKAPEAT wygasa w przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty w ciągu 6 dni od momentu zakończenia okresu trwania poprzedniej usługi.
§8 ROZLICZENIA

Klient dokonuje opłat za usługi świadczone przez SKAPEAT zgodnie z Cennikiem usług dostępnym na stronach serwisu „Swinoujscie.com” i na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
Klient zobowiązany jest do dokonania opłaty za usługi na konto bankowe SKAPEAT oraz umieszczenie na blankiecie wpłaty identyfikatora usługi której płatność dotyczy lub poprzez system płatności dostępny w serwisie „Swinoujscie.com” .
Klient upoważnia SKAPEAT do wystawiania faktur VAT bez podpisu Klienta, stosownie do postanowień zawartych w przepisach dot. Podatku od towarów i usług (VAT).
Po otrzymaniu należności za usługę przelewem na konto bankowe SKAPEAT, na adres Klienta przesłany zostaje oryginał faktury VAT.
Rezygnacja z usług świadczonych przez SKAPEAT przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.
Zmiany cen za usługi internetowe świadczone przez SKAPEAT w ramach serwisu „Swinoujscie.com” nie dotyczą Klientów którzy dokonali opłaty abonamentowej za wybrany okres do końca trwania tego okresu.
Wszystkie opłaty Klient przekazuje na konto firmy SKAPEAT
……………………………………………………………..lub za pomocą systemu płatności jeśli takowy dostępny jest w serwisie „Swinoujscie.com”.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych serwisu SKAPEAT i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych umów.
Opłata abonamentowa obejmuje tylko i wyłącznie korzystanie z zarejestrowanej usługi.
Wszelkie spory i nieporozumienia wynikające w trakcie realizacji Umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie W przypadku niemożności rozwiązania sporu droga negocjacji spór rozstrzygany będzie przez sąd właściwy dla siedziby SKAPEAT. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie regulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie właściwe ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Dodaj komentarz