Startuje rekrutacja do przedszkoli w Świnoujściu 2015/16

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH W ŚWINOUJŚCIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Podobnie, jak w ubiegłych latach, dzieci które aktualnie uczęszczają do miejskiego przedszkola, nie biorą udział w rekrutacji na kolejny rok szkolny. Ich rodzice będą jedynie składać deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka. Takie oświadczenie należy złożyć w przedszkolu, do którego aktualnie uczęszcza dziecko, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dotyczą dzieci obecnie uczęszczających do przedszkoli miejskich i urodzonych w latach  2010 i 2011.

Rekrutacja dzieci, które dotąd nie korzystały z przedszkola miejskiego rozpocznie się w tym miesiącu. Szczegóły, w tym terminarz i kryteria rekrutacyjne oraz wzory druków, zostaną podane do wiadomości we wszystkich miejskich przedszkolach, na naszej stronie internetowej.

Nastąpi to niezwłocznie po wejściu w życie uchwały Nr V/29/2015 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście oraz zmiany uchwały Nr LXV/533/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 lutego 2010 r.

Rekrutacja dzieci odbędzie się do wszystkich przedszkoli miejskich: Przedszkola Miejskiego nr 1, Przedszkola Miejskiego nr 3, Przedszkola Miejskiego nr 5, Przedszkola Miejskiego nr 7, Przedszkola Miejskiego nr 9, Przedszkola Miejskiego nr 10 oraz Przedszkola Miejskiego nr 11.

Wychowanie przedszkolne realizowane będzie także w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w: Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 4 w Zespole Szkół Publicznych nr 4.

Przypominamy, że zgodnie z art. 13e ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw(Dz.U. Nr 56, poz. 458, z późn. zm.), w roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego w klasach I szkół podstawowych rozpoczynają dzieci:

1)   urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015;

2)   urodzone w 2009 r.

Dzieci te nie podlegają wychowaniu przedszkolnemu i rozpoczynają realizację obowiązku szkolnego w szkołach podstawowych w obwodzie którym mieszkają.

Na rok szkolny 2014/2015 wszystkie dzieci w wieku 5 i 4 lat mają zapewnione miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Dla wszystkich przedszkolaków w miejskich placówkach przygotowano w sumie 890 miejsc. Dodatkowe miejsca są również w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w dwóch przedszkolach niepublicznych.

O przyjęciu dziecka do miejskiego przedszkola decyduje komisja rekrutacyjna. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty obowiązują następujące kryteria:

1)   wielodzietność rodziny kandydata;

2)   niepełnosprawność kandydata;

3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.