Plan rewitalizacji „Mulnika”

Dziewięcioletnie negocjacje z Lasami Państwowymi dobiegły końca z końcem grudnia 2016. Miasto Świnoujście stało się właścicielem terenu położonego na przedłużeniu ul. Portowej przy nabrzeżu 91 w pobliżu basenu Mulnik. Podpisanie aktu notarialnego umożliwia rozpoczęcie dalszych planów związanych z tym miejscem, które wstępnie zakładają „Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik” w Świnoujściu” na obszarze o powierzchni prawie 5,5 ha.

Miasto stara się o dofinansowanie Projektu z Unii Europejskiej na wykonanie niezbędnej infrastruktury  umożliwiającej zagospodarowanie ww. terenu.  Działania te obejmą wykonanie niezbędnych prac związanych z wylesieniem i przygotowaniem terenu pod przyszłe inwestycje, rozbiórkę pozostałości budynków oraz usunięcie niewybuchów), budowę dróg dojazdowych, sieci wodno-kanalizacyjnej oraz teletechnicznej. Miasto posiada już koncepcję zagospodarowania terenu. Aktualnie trwa etap projektowania niezbędnej infrastruktury. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest w II. połowie 2017 r. po podpisaniu umowy o  dofinansowanie. Równolegle trwają konsultacje z przedsiębiorcami mające na celu zachęcenie ich do zainwestowania na pozyskanym terenie.

Plan zagospodarowania przestrzennego na tereny położone w obrębie realizacji zakłada działalność produkcyjno-składową oraz portową, dopuszcza lokalizację obiektów usługowych, produkcyjnych, magazynowych i składowych, biurowo administracyjnych, urządzeń portowych.

Wykluczone jest przeznaczanie terenów „Mulnika” do pełnienia funkcji mieszkaniowych i handlowych oraz funkcji kompleksów turystycznych, rekreacyjnych, hotelowych, gastronomicznych i konferencyjnych. Niemożliwe będzie również wykorzystania powstałej infrastruktury bezpośrednio do prowadzenia inkubatorów przedsiębiorczości i inkubatorów technologicznych.

O dalszym  rozwoju Projektu, przetargach związanych z budową niezbędnej infrastruktury oraz o warunkach udostępniania poszczególnych działek dla przedsiębiorców, Miasto będzie informowało na bieżąco zainteresowanych przedsiębiorców oraz mieszkańców Świnoujścia.